تجارت ایران و ترکیه

حمل بار بین المللی از تهران به ترکیه شهرستان بورسا حمل بار بین المللی ازتهران به ترکیه شهرستان ازمیر حمل باربین المللی از تهران به ترکیه شهرستان قونیه